اختلافِ رائے، 19 فروری 2018اختلافِ رائے ، 19 فروری 2018