بااثر زمیندار نے ظلم کی انتہا کردی


بااثر زمیندار نے ظلم کی انتہا کردی