اختلافِ رائے، 28 فروری 2018اختلافِ رائے، 28 فروری 2018